bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego przesłany do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę  o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.Opublikował: Katarzyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: Katarzyna Juchniewicz
Dokument z dnia: 23.08.2019
Dokument oglądany razy: 2 597